รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด : 5038-0785

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.67
100.0000
100 / 100
2
98.53
100.0000
100 / 100
3
98.86
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการศูนย์บริหาราชการฉับไวใสสะอาด ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ผลสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1288 ราย อยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการศูนย์บริหาราชการฉับไวใสสะอาด ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 5213 ราย อยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการศูนย์บริหาราชการฉับไวใสสะอาด ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 สำรวจความพึงพอใจจากการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการศูนย์บริหาราชการฉับไวใสสะอาด จำนวน 966 ราย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประชาชนที่มาใช้บริการ หมายถึง ประชาชนที่ขอรับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง ๑๐ ฝ่าย ณ จุดบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้รับมาบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-กิจกรรมศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด -สรุปผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหาราชการฉับไว ใสสะอาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด