รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตหลักสี่ : 5041-0798

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
45.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญอื่น ๆ โดยมีประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมทอดผ้าป่าสายน้ำคลองเปรมประชากร เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษาเพราะประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด