ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50410000-3328

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสายสวาท ดีแท้

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ได้พิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย จึงได้กำหนดจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญอื่น ๆ โดยมีประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนะธรรมอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป - เพื่อสร้างจึตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของขนมธรรมเนียบประเพณีไทย ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง - เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตัวแทนจากหน่วยงาน สมาชิกชุมชน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษาเพราะประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-29)

67.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-03-26)

66.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดสถานการณ์โควิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :จัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการสำรวจผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทอดผ้าป่าสายน้ำคลองเปรมประชากร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : จัดทำคำสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตหลักสี่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **