รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(04) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5042-0839

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ (ติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณืโรคระบาดโควิด-19 - เตรียมการกำหนดกิจกรรมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง โดยนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมารวบรวมเป็นข้อมูลและถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุข คือ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า โดย น.อ.หญิงศุวัชรีย์ งูพิมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ - ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 สาขา 1. สาขาเกษตรกรรม 2. สาขาคหกรรม 3. สาขาศิลปกรรม 4. สาขาสาธารณสุข 5. สาขาภาษาและวรรณกรรม 6. สาขาอื่นๆ - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึงชมรมผู้สูงอายุ สมาคม องค์กร อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตสายไหม ค่าเป้าหมาย - จำนวน 1 ภูมิปัญญา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด