ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50420000-3570

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส. ชนิยา สมบูรณ์มนต์ โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมีประเด็นรับสั่งในเรื่องธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คลังสมองจึงเป็นศูนย์รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาอาชีพที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์มาทำงานรับใช้ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ คลังสมองจะทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลาง ประสานงานเครือข่ายองค์กรและหน่วยงาน ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือวุฒิาอาสาได้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือชุมชนต่างๆ ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ดำเนินการเรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่อาจยังขาดการประสานเชื่อมโยงการทำงาน และเครือข่ายข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดตั้งคลังสมองในครั้งนี้จะทำให้แนวคิดเรื่องคลังสมอง มีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส และเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการถ่ายทอด ภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ และส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่เขตสายไหม ได้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของตนเองอย่างเป็นระบบ และให้ผู้อื่นมีความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าต่อไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ขึ้น

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวม 2. เพื่อเป็นการสร้างศูนย์กลางในการประสานงานแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 3. เพื่อเป็นการนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมรวบรวมเป็นข้อมูลและถ่ายทอดแก่ผู้สนใจได้อย่างเป็นระบบ

เป้าหมายของโครงการ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างชมรมผู้สูงอายุ สมาคม องค์กร อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมกำหนดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางเเผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-12-31
สิ้นสุด :2019-12-31
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:สรุป ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-04-30
สิ้นสุด :2020-04-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3570

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3570

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0839

ตัวชี้วัด : (04) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **