รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5044-0783

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 229 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 229 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 245 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 245 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 295 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 295 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. เรื่องร้องเรียน 2. การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน 3. รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้เเจ้งผู้ร้องได้ 4. ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ กองกลาง กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลป.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด