รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการที่มีต่อการบริการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง : 5045-0838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
98.00
100.0000
100 / 100
3
99.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 30 ชุด ตั้งแต่เดือน ,ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 98.50 สรุปผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 90 ชุด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -มิถุนายน 2563 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 99.00 สรุปผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 110 ชุด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -สิงหาคม 2563 มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.37 คิดเป็นระดับ 4.92 มีความพึงพอใจมากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการช่องทางพิเศษ ( Fast Track) ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลางใน 3 ประเด็นประกอบด้วย 1. กระบวนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการและความรวดเร็วในการให้บริการ 2. เจ้าหน้าที่ได้แก่ การพูดจาสุภาพเป็นมิตร ความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการเป็นพิเศษ 3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการให้บริการในภาพรวม ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวกที่มีต่อการให้บริการช่องทางพิเศษ (FAST TRACK) ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตวังทองหลาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 คือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.50 คะแนน จาก 5 คะแนน ( มากถึงมากที่สุด) ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ ดังกล่าว บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง หมายถึง การให้บริการทำบัตรประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. ผลรวมของ (ค่าคะแนน x ความถี่ของแต่ละระดับที่เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน) หารด้วย จำนวนชุดแบบสอบถามทั้งหมด 2. ผลความของค่าเฉลี่ย(มากถึงมากที่สุด)แต่ละรายการประเมิน (1) หารด้วย จำนวนรายการประเมินทั้งหมด วิธีการคำนวณร้อยละของความพึงพอใจ 3. ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (2) x 100 หาร ห้า 4. ผลรวมของร้อยละของความพึงพอใจทุกครั้ง (3) หารด้วย จำนวนครั้งในการสำรวจความพึงพอใจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด