ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบัตรยิ้ม ทันด่วน ทันใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เจ็บป่วย : 50450000-3181

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกวีพล มนตรี (โทร.6962)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและบริการ มีประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎรจำนวน 5,682,415 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และมีประชากรแฝง ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมิได้แจ้งย้ายที่อยู่อีกประมาณ 8 ล้านคน รวมประมาณ 13 ล้านคนเศษ ทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างที่ผู้ขอรับบริการคาดหวัง ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555 ศูนย์บริการประชาชน 1111 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น และในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aged Society) ปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่ประมาณร้อยละ 11 และในปี พ.ศ.2567 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 กอปรกับนโยบายที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยหนึ่งในภารกิจของนโยบายได้แก่ กิจกรรม Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

50450200/50450200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและใส่ใจเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ในการให้บริการด้านทะเบียน 2. เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3. ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บป่วย ได้รับการเอาใจใส่ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

เป้าหมายของโครงการ

ขอรับบริการช่องทางด่วนพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการเอาใจใส่ดูแลในการขอรับบริการด้านทะเบียนเป็นพิเศษ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายทะเบียน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.60 - คิดเป็นระดับ 4.93 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/8/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97.60 - คิดเป็นระดับ 4.88 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-29)

93.00

29/7/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.00 - คิดเป็นระดับ 4.92 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.00 - คิดเป็นระดับ 4.95 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.70 - คิดเป็นระดับ 4.93 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 3 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 3 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97.80 - คิดเป็นระดับ 4.89 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-24)

48.00

24/3/2563 :ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97.60 - คิดเป็นระดับ 4.88 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.40 - คิดเป็นระดับ 4.92 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-25)

28.00

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.40 - คิดเป็นระดับ 4.92 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.00 - คิดเป็นระดับ 4.95 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-25)

12.00

25/11/2562 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.60 - คิดเป็นระดับ 4.93 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแบบสอบถาม 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 10 ชุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ จำนวน 10 ราย - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.00 - คิดเป็นระดับ 4.95 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0838

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการที่มีต่อการบริการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **