รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5045-0847

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมและคัดเลือกกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรุปผลการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการการทบทวน จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน 3 งาน (งานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย )และแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ และดำเนินการรวบรวมสถิติ ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด