ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50450000-3188

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพิมพ์ทอง ใจรักดี โทร.6969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้นำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยมาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายดังกล่าว สำนักงานเขตวังทองหลาง ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในการทำงานของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ปลอดโรค ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการ "การจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตวังทองหลาง" ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อไป

50450400/50450400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานงานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและงานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและงานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างการ จิตใจ และสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 90 ของผู้ปฏิบัติลอกท่อระบายน้ำ ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานถึงขั้นหยุดงาน 2. ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและงานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานถึงขั้นหยุดงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-25)

65.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานรวบรวมสถิติ ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : ดำเนินการการทบทวน จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน 3 งาน (งานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย )และแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมและคัดเลือกกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรุปผลการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมและคัดเลิอกกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อปฏิบัติในการดำเนินงานและนำไปใช้งาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่เป็นต้นแบบและส่งผลให้สำนักอนามัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0847

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **