รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์) : 5047-0921

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 327 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 271 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 317 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 242 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 274 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 70 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 331 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 331 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. เรื่องที่ได้รับแจ้ง หมายถึง เรื่องที่ประชาชน/ผู้รับบริการแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ การตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ประเภท (อาคาร, บาทวิถี, ถนน, สะพาน, เขื่อน คูคลอง, ท่อระบายน้ำ, ที่พักผู้โดยสาร, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, น้ำท่วม, ขยะและสิ่งปฏิกูล, ต้นไม้ สวนสาธารณะ, สภาพแวดล้อมเป็นพิษ, กระทำผิดในที่สาธารณะ, ปัญหาจราจร, การบริหารงานบุคคล, ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, การคุ้มครองผู้บริโภค, ยาเสพติด, เหตุเดือดร้อนรำคาญ, เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ, เรื่องฉุกเฉิน) 2. การบริหารจัดการกับเรื่องที่ได้รับแจ้ง หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องได้ หมายถึง ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : 1. ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ 20 คะแนน 2. ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 80 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)