ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตาม เร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555 : 50470000-3235

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปนัส สิงคารวณิช / นายธนภูมิ ใยมาก โทร. 6055

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนางานด้านการบริการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ครบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 117 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 117 เรื่อง (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/8/2563 : วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 118 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 61 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 57 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-31)

83.00

31/7/2563 : วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 93 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 47 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 46 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : วันที่ 30 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 105 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 52 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-29)

66.00

29/5/2563 : วันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 83 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 47 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 36 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 84 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 63 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 113 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 60 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-28)

42.00

28/2/2563 : วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 41 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-31)

33.00

31/1/2563 : วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 120 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 81 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : วันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 91 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 54 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-30)

18.00

30/11/2562 : วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 116 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 63 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 110 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 88 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การรับเรื่อง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการแก้ไข
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การรายงานผล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0921

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **