ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 : 03000000-2450

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวธนวรรณ อินทร์พิทักษ์ โทร. 022146611

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสอดคล้องกับระบบคุณธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ (เปลี่ยนแปลงเป็น) กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 อันเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ อีกทั้งต้องไม่กระทำการที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้

03070000/03070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุุ้มครองระบบคุณธรรม 2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ยุติธรรมตามระบบคุณธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้งบุคลากร การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุุ้มครองระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (เปลี่ยนแปลงเป็น) 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน (รุ่นละ 150 คน) ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานถึงระดับอาวุโส และะประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จากสำนักและสำนกงานเขต จำนวน 150 คน 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 150 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน (รุ่นละ 15 คน) ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 13 คน 2. วิทยากร จำนวน 2 คน (เปลี่ยนแปลงเป็น) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน (รุ่นละ 17 คน) ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 13 คน 2. วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-09-11)

30.00

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-21)

30.00

21/08/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-21)

30.00

21/07/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-17)

30.00

17/06/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-26)

30.00

26/05/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-14)

30.00

14/04/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ประกอบกับหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กองพิทักษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้น ในการนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการเลื่อนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ประกอบกับหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กองพิทักษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้น ในการนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการเลื่อนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ประกอบกับหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กองพิทักษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้น ในการนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการเลื่อนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหลักสูตร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-17)

15.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ขออนุมัติโครงการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 5
:ประสานเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสาร และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ขอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม และเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ต้นสังกัดทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-16
สิ้นสุด :2020-02-16
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดโดยการบรรยายและแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **