ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 : 03000000-2450

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายปิลันธน์ กาทอง โทร. 022146611

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสอดคล้องกับระบบคุณธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการนี้

03070000/03070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุุ้มครองระบบคุณธรรม 2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ยุติธรรมตามระบบคุณธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้งบุคลากร การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุุ้มครองระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน (รุ่นละ 150 คน) ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานถึงระดับอาวุโส และะประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จากสำนักและสำนกงานเขต จำนวน 150 คน 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 150 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน (รุ่นละ 15 คน) ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 13 คน 2. วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-17)

15.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ขออนุมัติโครงการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 5
:ประสานเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสาร และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ขอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม และเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ต้นสังกัดทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-16
สิ้นสุด :2020-02-16
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดโดยการบรรยายและแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **