ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. : 03000000-2455

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวพิชญสินี อินทะนาค โทร.1160

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพัน และพึงพอใจในการทำงาน กับองค์กรสูงขึ้น อันเนื่องจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน และมีระบบงานที่คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร รวมทั้งการดูแลให้บุคลากรมีความมั่งคงในชีวิตทั้งด้านสุขภาพด้านการเงิน ด้านครอบครัวและด้านสังคม เป็นต้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับต้น ๆ ที่องค์กรและบุคลากรสามารถวางแนวดำเนินการได้มี 2 ประเด็น คือ การสร้าง และหรือจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อม ที่ดี และการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร

03011200/03011200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงาน ก.ก.เป็นสถานที่ปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงาน ก.ก. มีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย เพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งานที่ 1 : งานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน มีการดำเนินกิจรรม ดังนี้ (1) สำรวจความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ก. ก่อนดำเนินกิจกรรม โดยทอดแบบสอบถามผ่าน Google Docs (2) อยู่ระหว่างการจัดตั้งชมรมเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมตามความสนใจของบุคลากร ได้แก่ แบดมินตันเดินวิ่ง ฟุตซอล โยคะ ธรรมะ ชิมช็อปแชะ และ Health beauty (3) อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสะท้อนความสุขของบุคลากรภายใต้หัวข้อ Happy Heart งานที่ 2 : งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เป็นเหตุให้ติดเชื้อและเจ็บป่วย มีการดำเนินกิจรรม ดังนี้ (1) ประสานและเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (2) ประสานขออนุเคราะห์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยจากสำนักอนามัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ 0301/228 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (3) ประสานขอความร่วมมือจากสำนักอนามัยมาดำเนินการกำจัดสัตว์นำโรค ได้แก่ หนู แมลงสาบ ฯลฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ 0301/344 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานที่ 3 : งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาต่อยอด) มีการดำเนินกิจรรม ดังนี้ (1) ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เบื้องต้นก่อนดำเนินกิจกรรมผ่าน Google Docs (2) อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสะท้อนการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้หัวข้อ Happy Body (3) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ Office Syndrome (4) แชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Office Syndrome และการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ก. ผ่านช่องทาง Line Application

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-21)

15.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เบื้องต้น และแบบสำรวจความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.. กองบริหารทั่วไปได้ดำเนินการสำรวจความเสี่ยงในการทำงานผ่านแบบสอบถาม Google Docs กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 64 คน สรุปผลได้ดังนี้ 1) ความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการทำงาน 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ความเสี่ยงทางด้านจิตวิทยาสังคม (ร้อยละ 51.6) 2. ความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ (ร้อยละ 39.1) 3. ความเสี่ยงทางด้านชีวภาพ (ร้อยละ 34.4) 4. ความเสี่ยงทางด้านกายภาพ (ร้อยละ 25) และ 5. ความเสี่ยงทางด้านเคมี (ร้อยละ 20.3) และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้หน่วยงานจัดกิจกรรม/แก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 2. การประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงและประเมินผลอันตรายจากการทำงานโดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่ได้มีการสำรวจตามข้อ 2. และมีความเห็นดังนี้ 2.1 คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. (1) งานที่ 1 งานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน (ความเสี่ยงทางด้านจิตวิทยาสังคม) กิจกรรม : 1. การสำรวจความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน ก.ก. ก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 2. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในกองและสำนักงาน ก.ก. ได้แก่ การจัดกิจกรรมปีใหม่ การรับประทานและแชร์อาหารและอาหารว่างร่วมกัน การจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรฯ ฯลฯ (2) งานที่ 2 งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เป็นเหตุให้ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ (ความเสี่ยงทางด้านชีวภาพ) กิจกรรม : 1. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดโปร่ง และปราศจากเชื้อโรค 2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในสำนักงาน ก.ก. ได้แก่ ฉีดวัคซีนแก้ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ (3) งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (ความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์) กิจกรรม 1. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์และกายบริหารเพื่อขจัดอาการออฟฟิศซินโดรม 2. ปฏิบัติตามแนวทาง/ข้อปฏิบัติฯ เช่น การจัดท่านั่ง การจัดสภาพแวดล้อม การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ฯลฯ กิจกรรมต่อยอดในปี พ.ศ. 2563 : การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายตามอัธยาศัย ได้แก่ การประกวดภาพถ่ายการออกกำลังกาย ฯลฯ 3. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. และโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามดังกล่าว 4. ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. เพื่อส่งให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานให้สำนักอนามัย และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-24)

1.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาคู่มือการดำเนินงาน ตามกรอบการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0761

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **