ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลศึกษามากำหนด แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการบริหารกรุงเทพมหานคร : 03000000-2462

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภาวดี ศรีมันตะ โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมีกรอบและทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป้าประสงค์คือเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในองค์กร รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม จากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 การดำเนินการต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลและแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

03060000/03060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาแนวทางการบริหารประเทศ ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร การบริหารภาครัฐรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่มาบูรณาการเพื่อวางแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป 2. เพื่อนำแนวทางที่ได้จากการศึกษามาคัดเลือกหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในแต่ละด้าน เพื่อเป็นต้นแบบ Best Practice ที่กรุงเทพมหานครจะเลือกมาปรับใช้ให้เหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลรับทราบแนวทางและดำเนินการได้ถูกต้องต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตอบสนองต่อการบริหารกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการศึกษาร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 2 ราย เพื่อนำแนวทางการบริหารประเทศ ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร การบริหารภาครัฐรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่มาบูรณาการเพื่อวางแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน ๒ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๗ คน กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานจากสถานที่จริงและการประชุมวิเคราะห์ประเมินผล โดยที่ปรึกษา คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2565 ของสำนักงาน ก.ก. จำนวน 20 คน และหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) จำนวน ๑๐ คน รวม 30 คน นำผลการศึกษาที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ เพื่อประมวลและแยกประเด็นสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละด้าน และการดูงานจริงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในแต่ละด้านเพื่อเป็นต้นแบบ Best Practice ที่จะนำมาเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลศึกษามากำหนดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการบริหารกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นผู้บริหารทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ก.ก. เพื่อรับทราบทิศทาง นโยบาย โครงสร้าง ตลอดจนภารกิจหรือหน้าที่ใหม่ที่ได้รับ และ Best Practice ที่จะนำมาเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน จำนวน 75 คน วิทยากร จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน และชี้แจงทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ/ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน จากสำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 135 คน วิทยากร จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/06/2563 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0303/1032 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 1 การดูงานองค์กรภาคเอกชน กำหนดดูงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และกิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการศึกษามากำหนดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากยกเลิกกิจกรรมที่ 1 การดูงานองค์กรภาคเอกชน กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ศึกษาข้อมูลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผ่านทางเอกสารและเว็บไซต์ เพื่อค้นหา Best Practice ที่สามารถนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงาน ขณะที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความโดดเด่นด้านการดูแลพนักงาน จึงสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/5/2563 : เสนอคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขคำสั่งและยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการในภาพรวมเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ต้องยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-16)

70.00

16/04/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 1 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา Best Practice ของหน่วยงานเอกชนที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร และยกเลิกการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีแนวทางให้งดการสัมมนาและฝึกอบรมทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และต้องยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และต้องยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-17)

40.00

17/3/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในแต่ละด้าน เพื่อเป็นต้นแบบ Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน ดำเนินการดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอหน่วยงานภาคเอกชนตอบรับการดูงานอีกครั้ง เนื่องจากรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการชะลอตัวและล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-14)

25.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับรายละเอียดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับกิจกรรมและรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-13)

15.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดงบประมาณและโครงการตามสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับวงเงินให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและขออนุมัติโครงการเพื่อขอเงินประจำงวดในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาข้อมูล ศึกษาดูงาน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย และการแบ่งกลุ่ม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาข้อมูล ศึกษาดูงาน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย และการแบ่งกลุ่ม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาข้อมูล ศึกษาดูงาน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย และการแบ่งกลุ่ม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาข้อมูล ศึกษาดูงาน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย และการแบ่งกลุ่ม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายละเอียดจากการสัมมนาฯ และสรุปนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายละเอียดจากการสัมมนาฯ และสรุปนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายละเอียดจากการสัมมนาฯ และสรุปนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายละเอียดจากการสัมมนาฯ และสรุปนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0766

ตัวชี้วัด : รายงานผล Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **