ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) : 03000000-2465

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอาลี พิริยะสงวนพงศ์ โทร. 1159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ก. ได้นำวิธีการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Interview) มาใช้ในการประเมินบุคคลในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยกำหนดวิธีการสัมภาษณ์ในรูปของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ คัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงาน ก.ก. จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

03050300/03050300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน รูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และได้ฝึกทักษะการสอบสัมภาษณ์ ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์สามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่จะบรรจุและแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 183 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 150 คน (รุ่นละ 50 คน) - วิทยากร จำนวน 3 คน (รุ่นละ 1 คน) - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (รุ่นละ 10 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-18)

100.00

18/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ผู้มีชื่อเข้ารับการอบรมบางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-21)

50.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 วัน และเตรียมการอบรมในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-24)

25.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำคำสั่งฯ และจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งฯ ให้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเชิญเป็นวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตร/ออกแบบกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-08
สิ้นสุด :2019-10-08
ขั้นตอน 4
:คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำคำสั่งฯ และจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งฯ ให้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อแจกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-11-19
สิ้นสุด :2019-11-19
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. และ ปลัดกรุงเทพมหานคร และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมตามแบบ สพข.2 เสนอสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-12-13
สิ้นสุด :2019-12-13

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2465

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2465

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.3100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.31

100 / 100
2
99.31

100 / 100
3
99.31

0 / 0
4
99.31

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **