ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง : 03000000-2472

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจักรกฤช เจินเทินบุญ โทร.1159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อสอบเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการคัดสรรบุคคลเข้ารับราชการ จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างข้อสอบให้มีคุณภาพและพัฒนาข้อสอบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสอบวัดความรู้ความสามารถของบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หากกรุงเทพมหานครสามารถคัดสรรและคัดกรองได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีเหตุผล มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองก็จะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น

03050300/03050300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้มาสร้างข้อสอบให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อให้ได้ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ทดสอบบุคคลในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้ตามความต้องการ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 118 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษ จำนวน 98 คน - วิทยากร จำนวน 2 คน (รุ่นละ 1 คน) - เจ้าหน้าที่ จำนวน 18 คน (รุ่นละ 9 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-21)

100.00

21/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้เข้ารับการอบรมบางรายติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-19)

90.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รุ่นที่ 1 วันที่ 11,13 และ 16 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ผู้มีรายชื่อเข้่ารับการฝึกอบรมบางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-21)

30.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม บัญชีรายชื่อ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม บัญชีรายชื่อ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-12
สิ้นสุด :2019-11-12
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-12-11
สิ้นสุด :2019-12-11
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 8
:รายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0780

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **