ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

11.2/สปท.โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน : 04060000-3730

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิลปากร มิตรางกูร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นด่านหน้าในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ซึ่งเป็น ผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านทะเบียน จึงต้องมีความรู้ในระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ลดปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารงานทะเบียน การพัฒนาสำนักทะเบียน และการบริหารจัดการด้านทะเบียนเชิงรุก สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานทะเบียนขึ้น โดยการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่น หรือสำนักทะเบียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนตามประกาศกรมการปกครอง

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการให้บริการกับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านทะเบียนต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติ 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆรวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงสำนักทะเบียนให้ครอบคลุมและดียิ่งขึ้น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน ประกอบด้วย (1) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (๒) ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 10 คน (๓) คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน (4) วิทยากร จำนวน 15 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4592 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคสำคัญ คือ สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างการจัดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-13)

90.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-12-29)

19.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-10)

10.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมสัมมนา ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3730

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3730

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-2001

ตัวชี้วัด : 11/สปท.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **