ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประจำ 01 - โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 04080000-3730

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 1189

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ที่ช่วยให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 ข้อ 7กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้อ 18 กำหนดให้จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงเปรียบเสมือนสื่อประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและผู้รับการตรวจร่วมกันพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ รับทราบแนวทางการตรวจราชการ วิธีการตรวจราชการ และรอบระยะเวลาการตรวจราชการ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกับผู้รับการตรวจ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-19)

10.00

19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคโควิด โดยมีบันทึกยกเลิกโครงการพร้อมทำเรื่องส่งคืนงบประมาณให้สำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด โดยมีบันทึกยกเลิกโครงการพร้อมทำเรื่องส่งคืนงบประมาณให้สำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-21)

10.00

21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :มีการชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างหารือวิธีการในการชี้แจงแผนการตรวจราชการต่อหน่วยรับการตรวจด้วยวิธีการอื่นต่อไป

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการฯ แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ วันที่ 24 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อคณะผู้ตรวจราชการฯ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม และจัดเตรียมรายละเอียด การดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเตรียมพร้อมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ และจัดประชุม
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการและสรุปผล
:40%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3730

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3730

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0721

ตัวชี้วัด : งานประจำ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **