ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประจำ 02 - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร : 04080000-3731

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการมีความสำคัญในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมประโยชน์ต่อทางราชการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รับผิดชอบสอดส่องดูแลแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการดำเนินการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน และโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดคล้องตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครสามารถบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตลอดจนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขตต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพียงใดในด้านคุณภาพของสถานที่และพฤติกรรมการให้บริการของข้าราชการ/ลูกจ้าง ความพึงพอใจงานด้านบริการต่าง ๆ และเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามมิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการและกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก/สำนักงาน และสำนักงานเขต 2. เพื่อรับทราบสถานการณ์ปฏิบัติงาน ผลกระทบจากนโยบายตลอดจนข้อคิดเห็นของประชาชน 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในฐานะตัวแทนของผู้รับบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนัก/สำนักงาน และสำนักงานเขต ดังนี้ 1.หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน จำนวน 27 หน่วยงาน สำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างหน่วยงานละ 250 ชุด รวม 6,750 คน 2.หน่วยงานระดับสำนักงานเขต จำนวน 50 สำนักงานเขต สำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง เขตละ 250 ชุด รวม 12,500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2/2563 และสรุปรายงานผลเวียนแจ้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-14)

90.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2/2563 และจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจ นำเสนอคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างรวบรวมแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดทำร่างรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 2/2563 เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง (นิด้า) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2/2563 โดยผู้รับจ้าง (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้การออกสำรวจส่วนใหญ่จะเป็นการสำรวจ ประชาชนที่เข้ามารับบริการภายในสำนักงานเขตเป็นหลัก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างแก้ไขรายงานสรุปผลสำรวจฯ รอบที่ 1/2563 ตามมติที่ประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง เสนอร่างรายงานสรุปผลสำรวจ รอบที่ 1 เสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างปรับแก้ตามมติที่ประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและพิจารณาแบบสำรวจฯ แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ - ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อรับทราบข้อเสนอขอแก้ไขแบบสำรวจจากหน่วยงาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบสำรวจฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการกำหนดนำ้หนักคะแนนของแต่ละหน่วยงาน และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง (นิด้า) กำหนดจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ TOR และจัดหาผู้รับจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 2 รอบ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผล และเสนอผู้บริหาร
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3731

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3731

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0721

ตัวชี้วัด : งานประจำ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **