ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประจำ 03 - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร : 04080000-3732

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 กําหนดให้ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบการตรวจราชการในฐานะผู้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานระดับสํานักและสํานักงานเขตให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครทุกระดับได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการตรวจราชการ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกด้านให้ประสบ ผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน การตรวจราชการให้มีความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการตรวจราชการ แบบบูรณาการให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมกับต่างประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองการบริหาร จัดการแนวใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3. เพื่อส่งเสริมการตรวจราชการให้เป็นมาตรฐานก้าวสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้น 4. เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

อบรมและสัมมนาแบบไป-กลับ และศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย 1.ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง จำนวน 10 คน 2.ผู้ตรวจราชการสูง จำนวน 14 คน 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คน (ต้องไม่เกิน 20% ของกลุ่มเป้าหมาย) กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 24 คน ดังนี้ - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และผู้ตรวจราชการสูง รวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คน - ผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 18 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดําเนินการ จํานวน 4 คน 2) วิทยากร จำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-19)

10.00

19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด โดยมีบันทึกยกเลิกโครงการพร้อมทำเรื่องส่งคืนงบประมาณให้สำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด โดยมีบันทึกยกเลิกโครงการพร้อมทำเรื่องส่งคืนงบประมาณให้สำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-21)

10.00

21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 จึงทำให้ต้องชะลอการจัดโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปไม่มีกำหนดตามนโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปไม่มีกำหนดตามนโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-02-17)

31.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติแก้ไขโครงการ 2.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 3.ประสานสถานที่ศึกณษาดูงานและสถานที่จัดโครงการฯ 4.ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหลายครั้ง เนื่องจากผู้ตรวจราชการหลายท่านมีความเห็นที่หลากหลายทำให้การจัดทำหลักสูตรล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดดำเนินการประมาณเดือนมีนาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมหลักสูตร และติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรการอบรมจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางรูปแบบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0721

ตัวชี้วัด : งานประจำ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **