ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประจำ 04 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสนับสนุนการตรวจราชการ : 04080000-3733

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการเป็นกลไกในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับการตรวจทั้งระดับสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ด้านธุรการ สนับสนุนการตรวจราชการและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ แก่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเนื่องจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการมีการเกษียณอายุราชการ และเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งทุกปี บทบาทของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นสื่อกลางให้กับผู้ตรวจราชการได้ และสามารถขับเคลื่อนผลักดันให้การตรวจราชการประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสนับสนุนการตรวจราชการในด้าน การเพิ่มพูนความรู้ การคิดเชิงระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะการตรวจราชการ สู่ความเป็นมืออาชีพ ให้สอดรับกับระบบการตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด-กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และสมรรถนะสำหรับสนับสนุนงานด้านการตรวจราชการให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ในด้านการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการตรวจราชการอย่างมืออาชีพ 2. เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการมีความพร้อมต่อกระบวนการพัฒนาระบบการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย 1.ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/อำนวยการต้น สังกัดกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 6 คน 3.วิทยากร จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-20)

100.00

20/11/2562 : ดำเนินโครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางรูปแบบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0721

ตัวชี้วัด : งานประจำ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **