ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3827

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพูลศรี เกียรติมณีน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐในปัจจุบันถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ดี ด้วยการฝึกอบรมพัฒนา การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) เป็นการวางแผนบริหารและพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ สำหรับกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) พร้อมทั้งการสร้างหลักสูตรการพัฒนาให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่ง และแนวทางการพัฒนาตามสมรรถนะของ สายงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สถาบันฯ ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพพร้อมทั้งสร้างหลักสูตรการพัฒนาให้แก่ข้าราชการกลุ่มงานต่าง ๆ แล้ว รวม ๒๔ กลุ่มงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้พัฒนาข้าราชการในสังกัดได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบนั้น จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในระดับสำนักได้มีบทบาทในการพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่มี ๓๕ กลุ่มงาน (๑๐๙ สายงาน) จึงเป็นภารกิจที่สถาบันฯ ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเฉพาะกลุ่มงานที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักดำเนินการ เพื่อเป็นรูปแบบให้หน่วยงานดำเนินการได้ หรือเป็นการดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ที่กำหนด ๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ ในกลุ่มงานเดียวกัน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Group learning และการเรียนรู้แบบเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้ ๒.๓ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะ สู่ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส รุ่นละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ ๕ วัน รวม 200 คน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๕ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ ๑0 คน ๒) วิทยากร รุ่นละ ๕ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการรายงานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) แล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 0401/931 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 สรุป การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) จำนวน 1 รุ่น รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 77 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามจริง จำนวน 73 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 204,000 บาท ใช้ไป 164,798 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-21)

60.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-17)

40.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6,998 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-16)

35.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-14)

30.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละอะเอียดหลักสูตรและจัดหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละเอียดหลักสูตรและจัดหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานวิทยากรและสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:พิจารณาเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำบันทึกข้อความร่วมมือส่งรายชื่อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งและเวียนแจ้งผู้เข้าอบรมทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รวบรวมเอกสารประกอบการเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการอบรม ติดตามประเมินผล และรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3827

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3827

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **