ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3831

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางกาญจนา สุทธิวิไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในบริบทของโลกปัจจุบัน รัฐบาลระดับเมืองได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้ผลักดันและแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น ความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ตลอดจนปัญหามลพิษ กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินภารกิจที่มีความซับซ้อน มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น คาดเดาได้ยากขึ้น และจัดการได้ยากขึ้น รวมทั้งยังต้องพยายามปรับองค์กรให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงแบบขุดรากที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล (Technology Disruption) เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเท่าทันต่อบริบทของปัญหากรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันและพร้อมรับมือกับอนาคตที่ ไม่สามารถคาดหมายทำนาย (Future-ready) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการเรียนรู้จากเมืองต้นแบบ หรือองค์กร ชั้นนำในต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำและสามารถเป็นแบบอย่างการดำเนินการที่ดี ในการนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสถาบันฯ ให้มีศักยภาพ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะของการ “พัฒนาผู้พัฒนาทรัพยากรบุคคล” (Training the Trainer( ประกอบด้วยการฝึกอบรมในประเทศ และการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากการฝึกอบรมกับองค์กรต้นแบบในต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถขยายผลไปสู่การยกดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ต่อไป

04090303/04090303

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทบทวนบทบาทและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวใหม่ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2.4 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้าน HRD Innovation & Strategic policy Implementation จากวิทยากร และองค์กรชั้นนำต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 55 คน ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และวิทยากร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-20)

65.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมและดูงานภายในประเทศเรียบร้อย อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ ที่ Seoul Human Resource Development Center (SHRDC) ในวันที่ 9-14 ก.พ. 2563 ขั้นตอน - บันทึกอนุมัติเดินทางดำเนินการเรียบร้อย - หนังสือถึงกท.ต่างประเทศดำเนินการเรียบร้อย - ขอใช้เงินทดลองราชการดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-19)

50.00

19/12/2562 : - อยู่ระหว่าง จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม และมีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมฯเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - อนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการฝึกอบรมและดูงาน ตามหนังสือ กท 0401/1456 ลว 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : ดำเนินการแล้ว... - อนุมัติโครงการ - อนุมัติเงินงวด อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 - อนุมัติและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการ คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน - อนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง - อนุมัติให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร - ขอยืมเงินทดลองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3831

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3831

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **