ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3834

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารให้เป็นนักบริหารมหานครมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นักบริหารมหานครระดับสูงเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนานักบริหารมหานครระดับสูงเพื่อให้มี องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรกลางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมของนักบริหารให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร และผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครระดับต้น และผู้ตรวจราชการ-กรุงเทพมหานครระดับสูง ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส หรือหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.ก.รับรอง หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ.รับรอง หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ (Professional) มีวิสัยทัศน์ สมรรถนะ และขีดความสามารถ ในระดับสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นกลไกของกรุงเทพมหานครที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ รวมถึงสามารถรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ความเป็นผู้นำนานาชาติ (International) ตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและเชิงลึก สามารถคิด ริเริ่ม มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจในการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ๓. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการในทุกระดับ และแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน ๔. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ (Partner) และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๔๐ คน (สังกัดกรุงเทพมหานคร ๓๐ คน สังกัดหน่วยงานอื่น ๑๐ คน) ผู้เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๖ คน - วิทยากร ๔๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับแผนตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๑/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/09/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำผลงานรุ่น และเตรียมกิจกรรมทบทวนกระยวนการเรียนรู้ (After Action Review : AAR)

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมการบูรณาการทักษะการบริหารสู่การปฏิบัติ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมแบบไป - กลับ การจัดทำผลงานกลุ่ม และการจัดทำผลงานรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : ดำเนินกิจกรรมการบูรณาการทักษะการบริหารสู่การปฏิบัติ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมแบบไป-กลับ การจัดทำผลงานกลุ่ม และการจัดทำผลงานรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-17)

40.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝึกอบรมภาควิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการฝึกอบรมล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสืออนุมัติดำเนินโครงการและคำสั่งเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการฝึกอบรมล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-21)

25.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมพร้อมการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อรองรับการดำเนินการอบรมหลังสถานการณ์ Covid-19 กลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-15)

22.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่ง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ และเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดพิธีเปิดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และขอถอนเรื่องวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-12)

20.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-17)

10.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-13)

7.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครให้คำแนะนำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับรายละเอียดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผลการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3834

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3834

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **