รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย : 0409-0918

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารมหานครให้คำแนะนำ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผลการประเมินรายบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมดำเนินโครงการ รุ่นที่ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย หมายถึงความสำเร็จของการพัฒนานักบริหารระดับกลาง ระดับสูง และนักบริหารกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ทักษะ รวมทั้งเป็นผู้นำที่มีความพร้อมทางด้านสมรรถนะทางการบริหาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด) ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จฯ =(จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x ๑๐๐/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด) ๑.๓ ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =(ผลสำเร็จของ (๑ + ๒)/๒) ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ และรุ่นที่ ๒๖ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด) ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จฯ =(จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x ๑๐๐/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด) ๒.๓ ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =(ผลสำเร็จของ (๑ + ๒)/๒) วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกโครงการ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมทุกโครงการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ - เก็บข้อมูลจากผลการประเมินรายบุคคลและแนวทางในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ และรุ่นที่ ๒๖ - เก็บข้อมูลจากผลการประเมินรายบุคคลและแนวทางในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด