ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ และรุ่นที่ ๒๖ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3835

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารอย่างต่อเนื่องทุกปี การพัฒนานักบริหารมหานครระดับกลางถือได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะนักบริหารมหานครระดับกลางจะต้องทำหน้าที่ในฐานะตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในการนำวิสัยทัศน์ นโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องอาศัยเทคนิค วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการประสานงาน การควบคุม การกำกับดูแล เพื่อให้นโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการไปได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด ด้วยบทบาท ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารมหานครระดับกลาง ที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว นักบริหารมหานครระดับกลาง ยังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ (Competency) เสริมสร้างภาวะผู้นำ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้มีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยยึดหลัก แนวคิดในการนำหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถนำประเทศก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลทั้งในปัจจุบัน และอนาคต สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ และรุ่นที่ 2๖ รวมจำนวน ๒ รุ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญและหลักการธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างค่านิยมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๓. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ (Partner) และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน (สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่นละ ๔๐ คน สังกัดหน่วยงานอื่นรุ่นละ ๑๐ คน) ผู้เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน - วิทยากร รุ่นละ ๔๐ คน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ ปรับแผนตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๑/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับแผนตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๑/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-14)

95.00

14/09/2563 : อยุ๋ระหว่างการดำเนินกิจกรรมทบทวนกระยวนการเรียนรู้ (After Action Review : AAR) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ 26

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผลงานรุ่น Class Project

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผลงานรุ่น Class Project

** ปัญหาของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมภาควิชาการหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการฝึกอบรมล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการฝึกอบรมล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมพร้อมการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อรองรับการดำเนินการอบรมหลังสถานการณ์ Covid-19 กลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26 เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-15)

52.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานผลงานรุ่น หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๕ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๖ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๖ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผลการประเมินรายบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินผลโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-17)

15.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 ดูงานต่างจังหวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-13)

10.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 ภาควิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเชิญวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3835

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3835

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **