ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๖ และรุ่นที่ ๓๗ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3837

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มข้าราชการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหารให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสำเร็จในการบริหารงานตามตำแหน่งหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึงกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง นักบริหารมหานครระดับกลาง และนักบริหารมหานครระดับต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นว่าข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เป็นทรัพยากรที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเป็นผู้บริหารงานราชการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นับเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระดับนี้ให้มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป อันจะเป็นผลให้เกิดประโยชน์ในการดูแลทุกข์สุขและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักในการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานคร

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เสริมสร้างภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร ๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและทัศนคติที่ดี สำหรับการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างข้าราชการ และเครือข่ายการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๖ และรุ่นที่ ๓๗ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๕ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๐ คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารมหานครกำหนด) ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผบต.) หรือนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) มาก่อน รุ่นละ ๖๐ คน ข้าราชการหรือพนักงานต่างสังกัด รุ่นละ ๑๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๕ คน ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน - วิทยากร ๗๕ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดพีธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" ในวันที่ 29 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-15)

85.00

15/09/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review, AAR) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 59 คน และบุคลากรต่างสังกัด 5 คน รวม 64 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-20)

65.00

20/7/2563 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ได้รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว สำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกออบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาจะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอรายงานประเมินผลหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 สำหรับรุ่นที่ 37 ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-20)

48.00

2020-3-20 : สำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย และสำหรับสำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวการณ์ปกติและมีความปลอดภัย)

** ปัญหาของโครงการ :-ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานส่วนบุคคลของผู้อบรม ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการดูงาน ณ บริษัท CP ALL จำกัก (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ดูงานต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 และการฝึกอบรม ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมของหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-18)

25.00

18/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ - ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3837

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3837

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0919

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **