ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3841

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพูลศรี เกียรติมณีน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารราชการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ดังนั้น ระบบราชการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องให้มีขีดสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งให้ความสำคัญกับประชาชน โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว อีกทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถวางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และทำงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ดีขึ้นกว่า ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจด้วยมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันดังนั้น จึงต้องมีเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นสำหรับการวิจัย 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญที่มีคุณค่าควรต่อการดำเนินการวิจัย 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีวิจัย 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเสนอรายงานผลการวิจัยได้ 2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษาวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับอำนวยการต้น สังกัดสำนักและสำนักงานเขต แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 5 คน รวม 10 คน 2) วิทยากร แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 5 คน รวม 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ระหว่างวันที่ 20 - 22, 29 - 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 38 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/8/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22, 29 – 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : รอดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 20-22, 29-31 ก.ค. และ 3-6 ส.ค.63 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-16)

40.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานวิทยากร สถานที่ และจัดทำร่างคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-14)

35.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร สถานที่ และจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหลักสูตรและประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ และประสานงานด้านวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3841

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3841

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0923

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **