ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 04160000-3927

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงานของสำนักงานการต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

ทำให้ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : สำนักงานการต่างประเทศดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ ในรูปแบบเอกสารและแบบ online ทดสอบความรู้หลังการเผยแพร่ฯ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-19)

85.00

19/08/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้เข้าพบและหารือกับผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง และสรุปสาระการหารือองค์ความรู้จากสำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ ได้จัดการทดสอบความรู้ก่อนการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศแล้ว บัดนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ ในรูปแบบเอกสารและแบบ online และจะดำเนินการทดสอบความรู้หลังการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

ดำเนินการสรุปข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) แล้ว บัดนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับของเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ และการจัดทำการเวียนแจ้งองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสาร/online

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : ดำเนินการสรุปข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในระดับเขต และสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากหน่วยงานเป้าหมายตามตัวชี้วัดอื่น ๆ ได้แก่ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-15)

55.00

15/5/2563 : ดำเนินการสรุปสาระการหารือกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และขอปรับตัวชี้วัดโครงการฯจากสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากหน่วยงานซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินตัวชี้วัด ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : ผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศดำเนินการเข้าพบและหารือกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ นาย นพดล อุ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระพล ผ่องสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม บัดนี้อยู่ระหว่างการสรุปสาระการหารือฯ และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อขอปรับตัวชี้วัดโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือของสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0303/666 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-17)

40.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือเรื่องแนวความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดส่งออกระหว่างประเทศ การหารือเกี่ยวกับโควตาผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/จำหน่าย ณ ต่างประเทศ และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ดี โดยมีกำหนดการเข้าพบและหารือฯ กับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-19)

35.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือกับหน่วยงานภายนอก โดยได้จัดการหารือร่วมกับผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และหารือเบื้องต้นกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหนังสือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการประชุมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง (สำนักพัฒนาสังคม) และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และ/หรือหารือร่วมกัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาและหัวข้อในการให้ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครให้แก่ข้าราชการ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและหัวข้อการพูดคุย รวมถึงการเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหารือกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจความต้องการของ ขรก.สกต. ในประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปความคิดเห็นเพื่อกำหนดหน่วยงานที่ต้องประสานและกำหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ/หรือหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงานหน่วยงานภายนอก กทม.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมให้ความรู้และ/หรือหารือร่วมกับหน่วยงาน กทม. และหน่วยงานภายนอก กทม. ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปองค์ความรู้ และเผยแพร่ภายใน สกต. และภายใน กทม.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3927

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3927

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0996

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **