ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน : 07000000-3507

สำนักการแพทย์

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

คุณศิรดา วิจิตรกำธร โทร.02-289-7823-4

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

แนวโน้มของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป หากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ ปัจจัยที่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและทางเทคโนโลยี ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภทไขมันสูงแต่มีกิจกรรมทางกายลดลง ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากกว่าที่ใช้ไป จึงทำให้มีการสะสม และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินและอ้วนในประเทศไทย มีความชุกไม่น้อยกว่าประเทศอื่น สถานการณ์ภาวะอ้วนนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการตรวจสุขภาพบุคลากร พบว่ามีบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คือค่าดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 23 กก.ต่อตารางเมตร ขึ้นไป มีจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพระดับมหภาค เช่น ด้านนโยบาย รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพระดับปัจเจก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสร้างเสริมให้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ การป้องกันปัญหาอ้วน และอ้วนลงพุงที่ดีที่สุด คือการป้องกันตนเองและการดูสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดเสี่ยงหรือลดป่วย ด้วยการสร้างเสริมลักษณะนิสัย และพฤติกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ (ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์) แนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความต่อเนื่องและถาวร

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย หรือรอบเอวลดลง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการรับรู้ความสามรถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ ออกแบบกิจกรรม และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-16
สิ้นสุด :2020-02-16
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
:15%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16
ขั้นตอน 4
:จัดทำคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดูแลผู้ป่วย
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-15
สิ้นสุด :2020-08-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0774

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ใช้อันนี้)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **