ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน : 07000000-3507

สำนักการแพทย์ : (2563)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

คุณศิรดา วิจิตรกำธร โทร.02-289-7823-4

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แนวโน้มของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป หากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ ปัจจัยที่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและทางเทคโนโลยี ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภทไขมันสูงแต่มีกิจกรรมทางกายลดลง ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากกว่าที่ใช้ไป จึงทำให้มีการสะสม และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินและอ้วนในประเทศไทย มีความชุกไม่น้อยกว่าประเทศอื่น สถานการณ์ภาวะอ้วนนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการตรวจสุขภาพบุคลากร พบว่ามีบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คือค่าดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 23 กก.ต่อตารางเมตร ขึ้นไป มีจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพระดับมหภาค เช่น ด้านนโยบาย รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพระดับปัจเจก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสร้างเสริมให้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ การป้องกันปัญหาอ้วน และอ้วนลงพุงที่ดีที่สุด คือการป้องกันตนเองและการดูสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดเสี่ยงหรือลดป่วย ด้วยการสร้างเสริมลักษณะนิสัย และพฤติกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ (ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์) แนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความต่อเนื่องและถาวร

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย หรือรอบเอวลดลง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการรับรู้ความสามรถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอว หรือ BMI ลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-30)

15.00

30/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก 1. การจัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม emmpowerment ซึ่งต้องใช้กระบวนการกลุ่ม 2. ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้เพราะไม่ตรงกับ social distancing

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโคโรนา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนงานที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโคโรนา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนงานที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-15)

15.00

15/4/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน บุคคลภายนอก จำนวน 30 คน ดำเนินการจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 63 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ก.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. รูปแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 และห้องประชุมอุดมสังวรญาณชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ขณะนี้มีคำสั่งให้เลื่อน การจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้กำหนดการที่จะดำเนินการโครงการต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการ และโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ ออกแบบกิจกรรม และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
:15%
เริ่มต้น :2020-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดูแลผู้ป่วย
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0774

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ใช้อันนี้)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **