ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ : 07000000-3523

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวฑิฆัมพร อ่อนนุ่ม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.8504

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละปีได้เกิดอัคคีภัยมากมาย สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยการจัดให้มีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยหรือแผนซ้อมรับ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/อพยพหนีไฟ เพื่อที่จะลดปัญหาและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสถานพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยบางส่วนเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ดังนั้นจึงได้กำหนดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยว่าทุกหน่วยงานต้องมีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟและต้องมีการฝึกซ้อมดำเนินการตามแผนอย่างสม่ำเสมอภายใต้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เกิดทักษะ ความชำนาญ และเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีแผนรองรับในภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีทักษะและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเกิดอัคคีภัย 3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้มีความรู้ มีทักษะ สามารถแยกประเภทผู้ป่วย และรู้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภทอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย 4.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้มีความรู้ความเข้าใจ การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5.เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 6.เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้วิธีการติดต่อประสานงาน การระงับเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 96 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสุขาภิบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเวชนิทัศน์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และนายช่างเทคนิค จำนวน 46 คน 2)บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานเปล ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างปรับอากาศ) ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างประปา) ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างเย็บผ้า) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานซักฟอก พนักงานประกอบอาหาร พี่เลี้ยง และพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 12 คน 2) วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-03)

100.00

3/4/2563 : 1. ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 2. ผลการดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้ 2.1 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ร้อยละ 96.88 2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 2.3 ความพึงพอใจผุ้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 98.25 2.4 บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้องในขณะฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์และทดสอบภาคปฏิบัติได้ทุกคน 3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ตามรูปแบบ สพข. 2-59 นำเรียนผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/949 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-02)

75.00

2/3/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/799 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 2. ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว จากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602/2277 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดการจัดอบรมในวันที่ 6 มีนาคม 2563 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-05)

50.00

5/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และจัดหาวัสดุ เครื่อเขียน อุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ กำหนดการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคเข้ารับการอบรม และรอหนังสือตอบรับจากวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-09)

8.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม และประสานวิทยากรให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-31)

3.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และกำหนดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและกำหนดการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมจากฝ่าย/กลุ่มงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครและจัดทำรายชื่อบัญชีบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดอบรมตามกำหนดการ ภายในเดือนเมษายน2563
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุป และประเมินผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3523

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3523

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **