ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย : 07000000-3525

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ธีรุตม์ แตงรัตนา โทน 02-5431307 ต่อ 331

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

อัคคีภัยเป็นเรื่องที่ป้องกันได้หากกำหนดแผนป้องกันไว้อย่างมีประสิทธิภาพและการที่มี แผนระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที มิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง คำถามที่ชี้ชัดว่าต้องการจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย คือ ในยามปกติก่อนการเกิดเพลิงไหม้ทางสถานประกอบการต่าง ๆ ควรมีการเตรียมพร้อมป้องกันมิให้เกิดได้อย่างไร และเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนั้นทุกคนควรทราบหรือไม่ว่ามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกระดับ แม้กระทั่งยามรักษาความปลอดภัย เหตุผลอีกประการหนึ่งที่จะต้องทำแผนก็คือกฎหมายเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยหมวดหนึ่งข้อสี่ ได้กำหนดให้ทุกสถานประกอบการต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อส่งให้ทางราชการได้ตรวจสอบความพร้อมดังกล่าวด้วย โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นสถานพยาบาลและสถานที่ทำงานซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือแพทย์ มีผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จำนวนมาก รวมทั้งมีเอกสารราชการจำนวนมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากเกิดอัคคีภัยขึ้น จะทำให้การขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายลำบาก รวมทั้งเป็นนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาล ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้การจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผน จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านเกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคาร สถานที่สำนักงาน ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

07090000/07090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติดูแลความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.2 เพื่อสร้างความตื่นตัวความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีในกรณี ที่เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล 2.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 106 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ จำนวน 68 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 38 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 19 ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน 2) วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในเดือนเษายน 2563 แต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปก่อน อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดอบรมในเดือนไหน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนารเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจัดทำโครงการและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้าอบรม เสนอขออนุมัติโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมตามกำหนดประเมินผลการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพช.2/2555
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3525

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3525

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **