ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพยาบาลพี่เลี้ยง : 07000000-3528

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

มาลี สุวรรณดี โทร 02-5431307 ต่อ 363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วยหน้าที่หลัก 3 ประการคือ บทบาทการเป็นผู้ให้บริการการพยาบาลแก่ผู้รับบริการ บทบาทการเป็นผู้บริหารงานการพยาบาล และบทบาทการเป็นนักวิชาการซึ่งบทบาทสุดท้ายประกอบด้วย การทำหน้าที่ของผู้สอน หรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีสู่สมาชิกใหม่ที่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล เพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะ เฉพาะแบบทางการพยาบาลคือคุณลักษณะของพยาบาลในการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพดังกล่าว โดยถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้สอดคล้องตามมาตรฐานเฉพาะแบบทางการพยาบาล หรือมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลนั่นเอง ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง เป็นการสอนงานแบบตัวต่อตัวระหว่างพยาบาลประจำการที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกสูงกับพยาบาลใหม่ พี่เลี้ยง (Preceptor) จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลข้างเตียงที่ดี รวมทั้งมีบทบาท หน้าที่ในการสอนแนะนำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมที่จะช่วยเหลือพัฒนาทักษะของพยาบาลใหม่ให้ก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการขึ้นในเวลาที่จำกัดแน่นอนระบบพยาบาลพี่เลี้ยงมีผลดีอย่างยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลโดยส่วนรวมเพราะเป้าหมายสำคัญมุ่งที่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างผู้ชำนาญในการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลพี่เลี้ยงจึงมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของพยาบาล ในการดำเนินงานระบบพยาบาลพี่เลี้ยงที่สำคัญก็คือการเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยง (Preparing preceptor) เพื่อทำให้พยาบาลพี่เลี้ยงปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ยังไม่มีการจัดการเตรียมความพร้อมพยาบาลพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่จะปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงให้แก่พยาบาลใหม่ ซึ่งจะทำให้พยาบาลประจำการมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในการเตรียมความพร้อมของพยาบาลประจำการให้เข้ารับบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง นอกจากจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามความเหมาะสมแล้ว การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่พยาบาลประจำการให้รับรู้บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อให้ปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องต่อความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเตรียมความพร้อมในบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง ต่อความพร้อมในการปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงจึงเป็นโครงการที่เสนอขึ้นโดยคาดหวังว่าพยาบาลประจำการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงจะมีความพร้อมในการปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพในการบริการพยาบาล

07090000/07090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก 2.2 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิกได้ 2.3 เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพยาบาลพี่เลี้ยง โดยมีผู้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพข้าราชการ จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 20 คน (10 คน/รุ่น) 2. วิทยากร จำนวน 2 คน (1 คน/รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดทำรายงานและสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม จัดทำโครงการและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมตามกำหนด ประเมินผลการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2555
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3528

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3528

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **