ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ : 07000000-3534

สำนักการแพทย์ : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวอารียา เกียรติก้องระบือ โทร 8913

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความสำคัญของผู้สูงอายุจากการสำรวจของโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะมีจำนวนผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2548 มีผู้สูงอายุกว่า 7 ล้าน 3 แสนคน และคาดว่าปี 2568 สัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งพัฒนาระบบบริการต่างๆ รองรับอย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมไทย เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนให้เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ตระหนักถึงภาวการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมด้านออกกำลังกายให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับสมาชิกทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุกสนานคลายเครียดและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพอย่างภาคภูมิใจต่อไป รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการจัดการสวัสดิการที่เหมาะสม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมหลากหลาย ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การร้องเพลงฯ สำนักการแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 10 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายปี มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ระหว่างชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาล มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัด “กีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ” โดยในปีงบประมาณ 2563 มีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับดำเนินการในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม ภูมิปัญญา 2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี 2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กัน ตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุ และเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 2.4 เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 10 แห่ง ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะกรรมการดำเนินงาน เป็นคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 โรงพยาบาล 2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา เป็นคณะกรรมการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดโครงการได้อย่างแน่นอน ทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอยกเลิกการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักการแพทย์จึงขอให้เลื่อนการจัดงานกีฬาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-17)

25.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักการแพทย์จึงขอให้เลื่อนการจัดงานกีฬาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเข้าเสนอสำนักการแพทย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักการแพทย์จึงขอให้เลื่อนการจัดงานกีฬาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-17)

20.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายชื่อคณะกรรมการทำงานจากโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ทั้ง 10 โรงพยาบาล และจัดตั้งคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลเข้าร่วม - ส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลับกรุงเทพธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารชาญชัย อะเคเดียมจัดพิธีปิด ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 - ประสานชมรมผู้สูงอายุในการคัดเลือกนักกีฬาในการลงแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อนักกีฬาและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 - ส่งโครงการให้ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีตรวจสอบ(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-16)

15.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำร่างรายชื่อคณะกรรมการทำงานจากโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ทั้ง 10 โรงพยาบาล และจัดตั้งคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลเข้าร่วม - จากมติที่ประชุมโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุจากตัวแทน 10 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เมื่อวันที่ 18/12/62 ให้มีการจัดการแข่งขันที่ อาคารชาญชัยอเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยวางแผนการจัดการแข่งขัน 1 วัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 - ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำร่างรายชื่อคณะกรรมการทำงานจากโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ทั้ง 10 โรงพยาบาล - เชิญตัวแทน 10 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ประชุมหารือตามโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุในวันที่ 18/12/62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชุมระหว่าง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ - เสนอวาระพิจารณาในการประชุมฝ่ายบริหารในวันที่ 15 พ.ย. 62 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการภายใน ในการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **