ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกอายุรกรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3552

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศิราณี เจียมสกุล/นางศิราวรรณ สุดหนองบัว 02-3286901 ต่อ 6902

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีคนจำนวนมากเป็นโรคนี้ ส่วนใหญ่เชื่อว่ามี ปัจจัยเสี่ยงจากการละเลยวิถีการดำเนินชีวิตของการมีสุขภาพที่ดี กรรมพันธุ์ และความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยของบุคคล นอกจากนั้นความดันโลหิตสูงเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของโรคที่ตรวจพบ ในแต่ละปี จึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนมาก ขึ้น และยังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตฉับพลัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นสังกัด โรงพยาบาลสิรินธร ให้บริการ ตรวจรักษา รวมทั้งการ ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้มารับบริการปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ ภายใต้ทีมสหสาขาวิชาชีพ และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้ในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีทักษะในการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นให้ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์ร้อยละ 45

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ให้คำปรึกษารายบุคคลกรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. โดยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ 3 ครั้งใน 1 ปี พบว่า จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดมี 1,493 คน และจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดมี 3,686 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์ โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ มีการให้ความรู้เรื่องปฏิบัติตนโดย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ ระหว่างรอพบแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-20)

75.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคลกรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. โดยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ 3 ครั้งใน 1 ปีของไตรมาสที่3 ดังนี้ จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ตามเกณฑ์ที่กำหนด 1,571 ราย จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด 4,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.41 (หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามคำนิยามตัวชี้วัด จำนวนผู้ป่วยในไตรมาส 3 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-18)

65.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์ โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ มีการให้ความรู้เรื่องปฏิบัติตนโดย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ ระหว่างรอพบแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์ โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคลกรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. จำนวน 256 คน จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ 3 ครั้งใน 1 ปี พบว่า จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดมี 2,499 คน และจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดมี 8,348 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่เจออุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมสหวิชาชีพได้จัดทำคู่มือการดูแลตนเอง กำหนดรูปแบบการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบการบริหารโรคเรื้อรัง (chronic care model : CCM) รวมถึงจัดนิทรรศการความรู้ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการและจัดโครงการเรื่อง “เรียนรู้ 3อ. บอกลา 2ส. รู้ทันเบาหวานความดันโลหิตสูง” ให้แก่ประชาชน คือ สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจและให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 29.82

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการไปตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-18)

30.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำโครงการตามที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0796

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 49.5800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
29.61

100 / 100
3
54.02

0 / 0
4
49.58

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **