ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : 07000000-3557

สำนักการแพทย์ : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางณัฐกานต์ ปกพัฒนกุล โทร. 024050902 ต่อ 123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ป่วย โรงพยาบาล และประเทศชาติ เป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ ตลอดจนสังคมโดยภาพรวม งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทำให้ความเสี่ยงต่าง ๆ จำนวนวันนอน และค่าใช้จ่ายลดลง เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้ทันต่อวิทยาการที่ก้าวไปไกลในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริบทของหน่วยงาน จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญ คือ การนำมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based Practice) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และการเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ การควบคุมคุณภาพอากาศในสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถิติผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 28,519 ราย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35,744 ราย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 57,754 ราย ตามลำดับ จากสถิติผู้มาใช้บริการข้างต้นดังกล่าวจะเห็นว่ามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและใน ปี 2563 โรงพยาบาลผู้สูงอายุจะเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง ดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จึงได้เห็นความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานรวมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และผู้สนใจ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

07160000/07160000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสำคัญได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน และเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพบริการ 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 128 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน 1)ข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2)บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่าง ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 28 คน 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน (รุ่นละ 10 คน) 2)วิทยากร จำนวน 8 คน (รุ่นละ 4 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากอ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้ต้องมีการเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และประชุมเพื่อวางแผนมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเขียนโครงการและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ไขโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานตามรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **