ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3576

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่เกิดภาวะการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินขึ้นนอกสถานพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ฉุกเฉิน การที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสามารถเข้าถึงช่องทางการได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและมาตรฐานจะทำให้โอกาสการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินลดลง จากสถิติการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาที่มีผู้ขอใช้บริการหนาแน่นส่งผลให้ประชาชนต้องรอสายจำนวนมากขึ้น โดยมีสถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2561 ดังนี้ ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 39,381 ราย ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 43,354 ราย และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน 41,786 ราย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 52,366 ราย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 62,549 ราย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 72,011 ราย และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 78,534 ราย ด้วยจำนวนหน่วยปฏิบัติการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานคงเดิม แต่จำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากลำบาก และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องใช้เวลามากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานมีของชุดปฏิบัติการระดับสูง ที่มี response time ภายใน ๑๐ นาที เท่ากับ 6,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.30 และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐานที่มี response time ภายใน 15 นาที เท่ากับ 15,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.81 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินซึ่งต้องการบริการจากชุดปฏิบัติการระดับสูงในพื้นที่ที่มีระยะเวลาปฏิบัติการนานเกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพโดยจัดทีมปฏิบัติการในการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดชุดปฏิบัติการระดับสูงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยลดระยะทางในการเข้าถึงผู้เจ็บป่วยให้ได้รับบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สามารถรองรับความต้องการการขอรับบริการของประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนผู้ขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669, 1646

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดให้มีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) หรือชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 จุด โดยชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพหรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 คน ต่อผลัด สำหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง Advanced Life Support 2. เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 คน ต่อผลัด 3. พนักงานขับรถยนต์ หรือเจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จำนวน 1 คน ต่อผลัด โดยปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง รวมวันละ 3 ผลัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการให้บริการทั้ง 9 จุดจอดอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 9 จุดจอด โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน ก.ค. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 111 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 113 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 129 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 125 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 116 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 133 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 58 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 62 ครั้ง จุดจอดที่ 9 จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 57 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-17)

90.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 9 จุดจอด โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน มิ.ย. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 132 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 127 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 115 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 107 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 105 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 130 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 73 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 58 ครั้ง จุดจอดที่ 9 จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 53 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-16)

85.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 9 จุดจอด โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน พ.ค. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 122 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 137 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 143 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 132 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 138 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 138 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 97 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 51 ครั้ง จุดจอดที่ 9 จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 47 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-21)

80.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 9 จุดจอด โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน เม.ย. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 109 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 119 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 114 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 148 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 104 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 143 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 93 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 62 ครั้ง จุดจอดที่ 9 จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 36 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-16)

75.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน มี.ค. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 115 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 106 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 121 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 110 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 119 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 123 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 83 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 48 ครั้ง และดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 9 จุดจอดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน ก.พ. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 114 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 70 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 82 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 84 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 119 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 85 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 87 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 41 ครั้ง และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-19)

67.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน ม.ค. 63 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 116 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 98 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 96 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 102 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 102 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 106 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 89 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 38 ครั้ง และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-22)

65.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน ธ.ค. 62 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 118 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 141 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 102 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 98 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 114 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 126 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 70 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 66 ครั้ง และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-23)

65.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 63 เดือน พ.ย. 62 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 138 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 120 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 108 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 110 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 105 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 104 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 66 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 49 ครั้ง และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ โดยสถิติการออกให้บริการ ปีงบประมาณ 62 เดือน ต.ค. 62 จุดจอดที่ 1 จุดจอดประชาชื่น จำนวน 122 ครั้ง จุดจอดที่ 2 จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 (ตลิ่งชัน) จำนวน 118 ครั้ง จุดจอดที่ 3 จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 115 ครั้ง จุดจอดที่ 4 จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 97 ครั้ง จุดจอดที่ 5 จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 97 ครั้ง จุดจอดที่ 6 จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 106 ครั้ง จุดจอดที่ 7 จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 82 ครั้ง จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลองสามวา จำนวน 41 ครั้ง และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-25)

60.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ALS หรือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS เข้าประจำจุดจอดทั้ง 8 จุดจอด และอยู่ระหว่างหาพื้นที่จุดจอดที่ 9 ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมรถพยาบาลเพื่อใช้ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลโครงการทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดหาพื้นที่สำหรับจุดจอดที่ 9
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 12
:กำหนดจุดจอดที่ 9
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 13
:ประสานงานรับบุคลากรจากเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือบุคคลภายนอก
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 14
:เปิดให้บริการจุดจอดที่ 9
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3576

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3576

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0800

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.3900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.59

100 / 100
2
90.54

100 / 100
3
87.81

0 / 0
4
86.39

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **