ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 07000000-3579

สำนักการแพทย์

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

คุณเมธาพร ผ่องยิ่ง โทร 3248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต่างแข่งขันกันด้านการบริการที่ดีและเป็นเลิศ ตั้งแต่การใช้บริการทางด้านสุขภาพ เช่น การใช้บริการการตรวจ รักษาในโรงพยาบาลที่มีความต้องการการบริการที่ดี ประทับใจ รวมไปถึงสถานพยาบาลต้องมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ดูสวยงาม มีการจัดสัดส่วนพื้นที่การให้บริการอย่างเหมาะสม บรรยากาศสะอาดไม่เป็นมลพิษกับผู้มาใช้บริการ ไม่เว้นแม้แต่ในสถานบริการของรัฐที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ก็ตาม ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แม้ได้รับการท้วงติงเรื่องการบริการที่ล่าช้า สถานที่ไม่เอื้ออำนวย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสวนทางกับจำนวนผู้มาใช้บริการ และสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากการมาใช้บริการก็มีสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสังคมยุคโซเชียลที่สามารถกระจายข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็วโดยขาดการคัดกรองและมักส่งผลเสียให้เกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สถานบริการทางด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาทั้งศักยภาพของผู้ให้บริการ และพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานทั้งตัวบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงสถานที่การให้บริการ รวมไปถึงนโยบายผู้บริการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกันมีคุณภาพและมาตรฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2563 เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพมหานครทุกคน มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 85 ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 2 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์พัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่วนราชการทอดแบบสอบถามให้กับผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่วนราชการทอดแบบสอบถามให้กับผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนกิจกรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานด้านความพึงพอใจ และประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผน การดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดียวกันกับสำนักการแพทย์ ทุก ๆ เดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ รายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:สรุปกิจกรรมนำเรียนผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3579

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3579

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0789

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **