ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุขรุ่นที่ 10 : 07000000-3585

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณสกุณา เนียมเงิน โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 11 แห่ง ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ไปจนถึงระดับตติยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ใกล้เคียง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จำนวน 7 ศูนย์ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 ศูนย์ และยังเป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 2 พันกว่าราย ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้มารับบริการด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพและมาตรฐาน และมุ่งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2562 มีเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สำนักการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในสายงานวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารสายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถบริหารจัดการงานในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชาชน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสำนักการแพทย์มีเป้าหมายที่จะยกระดับการให้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข (บพส.) มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงรุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร เช่น หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หรือรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ซึ่งเป็นแกนนำหลักที่สำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อน หรือนำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี แผนบริหาร/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และที่สำคัญต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันต่อสถานการณ์ การปรับเปลี่ยนของนโยบาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การปรับรูปแบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร การปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่สามารถเข้าสู่การแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำด้านการบริหารให้สามารถบริหารจัดการทุกมิติ ให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ และเกิดการพัฒนาแนวทาง วิธีการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาข้าราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ดังนี้ 1. พัฒนาทักษะ แนวคิด ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะทางการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินงาน และผลักดันให้เกิดระบบการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 10 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการ – เชี่ยวชาญ สายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร เช่น หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หรือรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหาร สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 24 คน สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 2 คน 2) บุคคลภายนอก ระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ และระดับอาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 4 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2) วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม บพส.10 วันที่ 31 มกราคม 2563 สรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ในประเทศ 1,447,840 บาท ต่างประเทศ 2,532,060 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,979,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-29)

90.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการฝึกอบรม บพส.10 จบการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น4 สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-17)

80.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศและดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-27)

70.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามกำหนดกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-10-28)

55.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร กทม. แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 5 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และจัดการ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งส่วนราชการส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ตามเกณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก และ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร คู่มือในการจัดการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดการฝึกอบรม สถานที่ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ตามกำหนดการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปประเมินผลเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.2)
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3585

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3585

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **