ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 15 : 07000000-3586

สำนักการแพทย์ : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

คุณ สกุณา เนียมเงิน โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 10 แห่ง ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ไปจนถึงระดับตติยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ใกล้เคียง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จำนวน 7 ศูนย์ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 ศูนย์ และยังเป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 2 พันกว่าราย ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้มารับบริการด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพและมาตรฐาน และมุ่งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2562 มีเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ทำให้ พฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป การดูแลสุขภาพตนเองที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทั้งในเชิงนโยบายและการบริการสุขภาพ ทำให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความทันสมัย ตรงกับบริบทและสถานการณ์ ประกอบกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริการเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุนของการให้บริการในทุกกลุ่มอายุที่มารับบริการ และมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้ป่วยและ ผู้มารับบริการเป็นสำคัญ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง สำนักการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในสายงานวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรทางการพยาบาลนับเป็นกำลังหลักสำคัญในโรงพยาบาลที่ช่วยขับเคลื่อนและนำนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งจากคุณลักษณะส่วนบุคคลและจากการพัฒนาส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารทุกระดับ ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยตรวจพิเศษ หัวหน้าห้องตรวจสาขาต่าง ๆ รวมทั้ง ผู้ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารสานงานการพยาบาล จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สอดคล้องกับนโยบาย การเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถทางด้านการบริหารที่เหมาะสม เกิดความเชี่ยวชาญสามารถทำงานให้องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำนักการแพทย์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 15 (บพ.15) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารและผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล ซึ่งเป็นผู้นำนโยบาย กลยุทธ์มากำหนดวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมและปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบายของสังกัดสำนักการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักความพอเพียง เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะที่ดีของประชาชน

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีภาวะผู้นำ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 2. เสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์ มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ นโยบาย ระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกรุงเทพมหานครและแผนของหน่วยงาน 3. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทางการพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 15 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ สายงานการพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร เช่น หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าตึกผู้ป่วย ฯลฯ หรือรักษาการหัวหน้า หรือผู้ที่จะก้าวสู่หน้าที่ทางการบริหาร สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 2 คน 2) บุคคลภายนอก ระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ หรือระดับอาจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายงานการพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 4 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 7 คน 2) วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-21)

80.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การอบรมมีความล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การอบรมมีความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การอบรมมีความล่าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. อยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-28)

40.00

28/06/2563 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-29)

30.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดการอบรมใหม่อีกครั้ง เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับเข้าการคัดเลือกฝึกอบรม บพ.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินโครงการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินโครงการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และจัดการ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งส่วนราชการส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ตามเกณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก และ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร คู่มือในการจัดการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดการฝึกอบรม สถานที่ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ตามกำหนดการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปประเมินผลเสนอผู้บริหาร สำนักการแพทย์ และสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (สพข.2)
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3586

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3586

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **