ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดระยะเวลาการรอคอยเข้ารับการรักษา (BFC) * : 07000000-3610

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุธรรมเทวกุล โทร 3248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการ “พบหมอภายใน 60 นาที เพียงนัดหมายผ่านศูนย์ BFC โรงพยาบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” กรอบนโยบาย 100 วัน เพิ่มการบริการฉับไว ใกล้ชิดชุมชน ประชาชนปลอดภัย

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการด้านนัดหมายการเข้ารับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้ 1. กำหนดเวลานัดตามข้อมูลจำนวนที่สามารถรับนัดได้ในแต่ละแผนกต่อวัน 2. เจรจารับนัด/เลื่อนนัด 3. ติดตามประเมินผลการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ “ดี” ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : 1. BFC สถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 31 สิงหาคม 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 6,164 สาย สามารถรับนัดได้ 5,050 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.93 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 1,114 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 5,375 ราย มาตามนัด 4,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.41 ไม่มาตามนัด 569 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.59 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 4,832 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.54 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 31 กรกฎาคม 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 5,745 สาย สามารถรับนัดได้ 4,722 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.19 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 1,023 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.81 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 5,040 ราย มาตามนัด 4,541 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.10 ไม่มาตามนัด 499 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.90 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 4,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.54 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 มิถุนายน 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 5,279 สาย สามารถรับนัดได้ 4,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.50 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 871 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.50 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 4,724 ราย มาตามนัด 4,271 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.41 ไม่มาตามนัด 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.59 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 4,246 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.54 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-28)

70.00

28/06/2563 : สถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 31 พฤษภาคม 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 4,870 สาย สามารถรับนัดได้ 4148 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.18 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 772 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.82 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 4,446 ราย มาตามนัด 4,056 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.23 ไม่มาตามนัด 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.77 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 4,056 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.54 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 เมษายน 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 4,596 สาย สามารถรับนัดได้ 3,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.90 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 648 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.10 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 4,200 ราย มาตามนัด 3,831 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.21 ไม่มาตามนัด 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.79 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 3,831 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเข้ามารับบริการการในโรงพยาบาลลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเข้ามารับบริการการในโรงพยาบาลลดลง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการพบหมอใน 60 นาที เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563 โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 4,373 สาย สามารถรับนัดได้ 3,804 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.99 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 569 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.01 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 4,061 ราย มาตามนัด 3,707 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.29 ไม่มาตามนัด 354 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.71 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 3,707 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.33 และ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการพบหมอใน 60 นาที เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563 โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 3,882 สาย สามารถรับนัดได้ 3,421 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.12 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 461 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.88 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 3,408 ราย มาตามนัด 3,123 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.64 ไม่มาตามนัด 285 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.36 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 3,123 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.51 และ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-26)

48.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการพบหมอใน 60 นาที เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563 โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 31 มกราคม 2563 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 3,165 สาย สามารถรับนัดได้ 2,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.85 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 353 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.15 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 2,824 ราย มาตามนัด 2,582 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.43 ไม่มาตามนัด 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.57 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 2,582 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.76 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-27)

33.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการพบหมอใน 60 นาที เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563 โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 2,397 สาย สามารถรับนัดได้ 2,151 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.74 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.26 เวลานัดเฉลี่ย 6 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 2,168 ราย มาตามนัด 1,971 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.71 ไม่มาตามนัด 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 1,971 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.76 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการพบหมอใน 60 นาที เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีสายที่โทรเข้าทั้งหมด 1,684 สาย สามารถรับนัดได้ 1,519 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.2 โทรเข้าเพื่อสอบถามการให้บริการ 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 เวลานัดเฉลี่ย 5 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 1,502 ราย มาตามนัด 1,378 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.50 ไม่มาตามนัด 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 โดยผู้ป่วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จำนวน 1,378 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการนัดหมายผู้ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 4.76 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจการในการบริการทางการแพทย์ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 4.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดแนวทางระบบนัดหมายล่วงหน้า
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งแนวทางการนัดหมายผ่านทาง BFC
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงพยาบาลพิจารณาแนวทางในการดำเนินการตามบริบทของโรงพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงพยาบาลดำเนินการระบบนัดหมายผ่าน BFC
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (วาระ 6 เดือนละ/1ครั้ง)
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3610

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3610

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **