ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ (กสภ.) : 08000000-3599

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

--นางวิลาวัณย์ เยี่ยมยืนยง โทร 02-2032869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--กลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัย 15-60 ปี เป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก กรุงเทพมหานครจะพัฒนาการบริการของกรุงเทพมหานครเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน โดยเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ซึ่งบุคลากรกรุงเทพมหานคร ปัญหาสุขภาพดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมทําให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในแต่ละปี เป็นจํานวนเงินไม่น้อย สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 ได้ดำเนินโครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อสร้างแกนนำด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครในแต่ละหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระยะที่มีปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค หรือในระยะเริ่มแรกของโรคเพื่อทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

--จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Bangkok Health Working Age ให้แก่แกนนำศูนย์บริการสาธารณสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งบประมาณที่ใช้ 205,510 บาท สรุปผลการจัดทำโครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Bangkok Health Working Age ให้แก่แกนนำศูนย์บริการสาธารณสุข ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ้าย แบบไป-กลับ จำนวน 120 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 15 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน สรุปการติดตามรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,545 คน มีค่ารอบเอวหรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน จำนวน 2,031 คน และหลังเข้าร่วมโครงการมีค่ารอบเอวหรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินลดลงจากเดิม จำนวน 1,830 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-10)

95.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-20)

90.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 เรื่อง ขอแจ้งระยะเวลาการติดตามโครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-02)

85.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 เรื่อง ขอส่งสื่อโภชนาการวัยทำงาน ประกอบด้วย 1.หนังสือเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกช่วงวัยในช่วง COVID-19 2.หนังสือแนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 3.หนังสือคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Health Canteen)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแนวทาง 10 แพคเกจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-10)

80.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแนวทาง 10 แพคเกจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-18)

80.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งคืนข้อมูลการประมวลผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เพื่อให็ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทาง 10 แพคเกจต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-08)

75.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ของบุคลากรในหน่วยงานก่อนเข้าร่วมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน ตามแนวทาง 10 แพคเกจกับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เพื่อนำมาประมวลผลและส่งคืนข้อมูลให้ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เรื่องขอความร่วมมือดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน ตามแนวทาง 10 แพคเกจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน ตามแนวทาง 10 แพคเกจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-19)

65.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายการอบรมเพื่อปะกอบการตั้งฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-09)

60.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 135 คน เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือส่งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และจัดทำหนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-05)

45.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดทำหนังสือขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแบบตอบรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ติดต่อวิทยากรบรรยาย และสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน จัดทำหลักสูตร และรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฯและแบบตอบรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมแบบตอบรับและจัดทำ คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯตาม กำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3599

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3599

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0899

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
90.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **