ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน (กสภ.) : 08000000-3605

สำนักอนามัย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวจุฑาทิพ วงษ์สุวรรณ โทร 2740

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงโรคคนเมืองเป็นปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ในที่สุด โรคซึมเศร้าถือเป็นโรคทางจิตเวชในลำดับต้น จากการสำรวจในประเทศไทยพบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าร้อยละ 2.7 และในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 5.1 ขณะเดียวกันการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2561 มีเพียงร้อยละ 33.10 (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2561) ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนขาดการตระหนักมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิดว่าเมื่อเป็นแล้วหายได้เองและมีอคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและสามารถคัดกรอง ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเบื้องต้นได้

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ 2. อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถดำเนินงานสุขภาพจิตสู่งานบริการสุขภาพในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒ ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 : ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 มีค 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายด้วยโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายด้วยโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่2 รุ่นที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-12)

37.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอยืมเงินทดรองใช้ในราชการโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 และ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน กิจกรรมที่ 2 และขออนุญาตบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารขอเงินประจำงวด โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประสานสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 รุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-11)

18.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการพิจารณาสื่อ คู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประสานวิทยากรในการจัดอบรมกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-12)

13.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการงบประมาณประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 4
:จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/03/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/03/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/03/2020
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/03/2020
สิ้นสุด :30/05/2020
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/03/2020
สิ้นสุด :30/05/2020
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน
:30%
เริ่มต้น :01/03/2020
สิ้นสุด :30/05/2020
ขั้นตอน 6
:วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/06/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 6
:วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/06/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 6
:วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/06/2020
สิ้นสุด :30/06/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3605

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3605

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0905

ตัวชี้วัด : กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **