ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย) (สสว.) : 08000000-3608

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

อุไรวรรณ แสงธงไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--เป็นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า และห้องน้ำริมทางให้ได้มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และส่งเข้าร่วมประกวดสุดยอดห้องน้ำระดับประเทศต่อไป

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานครบ้านเรือนชุมชนสถานประกอบการอาคารสาธารณะผู้ประกอบอาชีพผู้บริโภค บุคลากรหน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ สภาพการทำงานที่ดีถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดโรคปลอดภัยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

--ร้อยละ 70 ของห้องน้ำสาธารณะทั้ง 12 กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธี เพื่อรณรงค์พฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีของประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จำนวน 55,000 แผ่น ๒. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การสรรหาสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานครและการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 3. จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีให้สำนักเขตทั้ง 50 เขต ๆ ละ 500 แผ่น เพื่อแจกจ่ายแก่สถานที่กลุ่มเป้าหมาย 12 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 25,000 แผ่น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเลขานุการ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,250 แผ่น 4. ปรับปรุงแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และจัดส่งแบบตรวจให้สำนักงานเขตพื้นที่ 50 แห่ง ดำเนินการสำรวจจำนวนห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครและตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ 5. ผลการสำรวจและตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า มีห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครที่สำรวจได้ทั้งสิ้นจำนวน 4,702 แห่ง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่กลุ่มเป้าหมายได้ทั้งสิ้นจำนวน 3,973 แห่ง พบผ่านเกณฑ์ฯ 3,837 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของห้องน้ำสาธารณะทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานเขต จำนวน 34 เขต จากทั้งหมด 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-10)

80.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-21)

75.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-10)

70.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเขตและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..พิจารณาทบทวนเกณฑ์ฯและแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้คืนเงินในกิจกรรม ดังนี้ - จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 22,550 บาท คืนเงินจำนวน 22,550 บาท - จ้างเหมาจัดประชุมคัดกรองเบื้องต้นและจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับ 250,000 บาท คืนเงินจำนวน 250,000 บาท จึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำตารางเซ็คลิสเพื่อทำการประเมินห้องน้ำแทน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-06-10)

27.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนเกณฑ์ฯและแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-21)

27.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนเกณฑ์ฯและแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-12)

27.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนเกณฑ์ฯและแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-21)

25.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภารกิจงานมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-13)

25.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือส่งคืนงบประมาณกิจกรรมที่ 5 ดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีและมีจิตสำนึกที่ดี งบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 199,100 บาท งบประมาณคงเหลือ 900 บาท 2. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 22,550บาท งบประมาณคงเหลือ 22,550 บาท 3.จ้างเหมาจัดประชุมคัดกรองเบื้องต้น และจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับ 250,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 250,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 472,550 งบประมาณที่ใช้จริง 199,100 บาท และทำการคืนงบประมาณ 273,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภารกิจงานมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-20)

25.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-10)

23.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดเตรียมและปรับปรุงแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย - ดำเนินการจ้างเหมาจัดประชุมคัดกรองเบื้องต้นและจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำหนังสือประสานสำนักเขตเพื่อจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีและเชิญชวนสรรหาสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร และจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีและมีจิตสำนึกที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 199,100 บาท งบประมาณคงเหลือ 900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-02-12)

18.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธีและจิตสำนึกที่ดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-13)

15.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-20)

12.00

20/12/2562 : สรุปผลการประชุมการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมจัดประชุมการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การสรรหาสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานครและการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-20)

7.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำหนังสือประสานกลุ่มเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเชิญประชุมการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-11)

5.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานสำนักงานเขตตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรรหาสถานที่เข้าร่วมการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคัดกรองสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3608

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3608

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **