ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 (สพธ.) : 08000000-3674

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ โทร 2725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรน โดยเฉพาะอย่างงยิ่งสังคมเขตเมืองแบบกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันสูง ทำให้แต่ละบุคคลลืมใส่ใจในคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางฐานะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ อันเป็นผลจากประชาชนที่ที่มีบรรพบุรุษแท้จริงโดยกำเนิดอยู่ในกรุงเทพมหานครมามากกว่าสองรุ่นมีไม่มาก ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ซึ่งผลจากพ่อแม่มาพำนักหรือทำงานในกรุงเทพมหานคร วัฒนธรรมจึงหลากหลายตามที่มาของพ่อแม่ ส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมแบบต่างคนต่างอยู่พึ่งพากันน้อย การส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้เกิดกับประชาชนในกรุงเทพมหานครจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อผู้ให้บริการ สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจการดูแลสุขภาวะประชาชนทั้งกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการดูแลรักษาแบบปฐมภูมิ จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาผู้บริหารให้ปรับตัวและเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านระบบการคิด การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างต้นแบบคนกรุงเทพสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

08940200/08940200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรตามเป้าหมาย เพื่อ 1. เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากวิทยากร และเพื่อนร่วมวิชาชีพหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนฝึกทักษะการบริหารงานสาธารณสุขเขตเมือง ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. ฝึกฝนการสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักอนามัยเพื่อสร้างต้นแบบคนกรุงเทพสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

เป้าหมายของโครงการ

- เป้าหมายของโครงการ คือ จัดฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 36-42 คน ประกอบด้วย 3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 30 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัยจำนวน 28 คน และสำนักการแพทย์จำนวน 2 คน โดย 1) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรืออำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น-สูง 2) ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6-12 คน ดังนี้ 1) คณะกรรมการฯ โครงการ 6 คน 2) วิทยากรวันละ 1-6 คน (กรณีวิทยากรกลุ่ม แบ่งเป็น 2-3 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1-2 คน) - ตัวชี้วัดโครงการ 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้แบบประเมิน และหลักฐาน อาทิ ใบลงนาม รายงาน เป็นต้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนางาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม กำหนด 10คน/แนวทาง โดยวัดจากผลงานกลุ่มตามที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-13)

100.00

13/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว...1. สรุปผลการติดตามผลการประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 3 เดือน 2. จัดทำข้อมูล ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-06-04)

99.50

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมการติดตามผลการประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 3 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-05-20)

99.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ เพื่อประเมินผลหลังจากฝึกอบรม 3 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2020-05-08)

98.50

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-04-24)

98.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 ต่อผู้บริหาร 2. อยู่ระหว่างจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.50 (2020-04-08)

97.50

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลโครงการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-03-19)

97.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลโครงการฝึกอบรมฯ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลโครงการตามแบบ สพข.2 3. อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-03-09)

96.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลโครงการฝึกอบรมฯ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลโครงการตามแบบ สพข.2 3. อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-02-24)

94.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 2. ติดตามการประเมินผล 3. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 4. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลโครงการฝึุกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-02-07)

92.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม และดูงาน ในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ 3 วันทำการ คือ วันที่ 24 30 31 มกราคม 2563 2. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 4. ติดตามหนังสือถึงผู้บริหาร เรื่องลงนามประกาศนียบัตร 5. ติดตามการประเมินผลรายวิชา และประเมินผลการดูงาน 6. เตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-25)

90.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม และดูงานในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ 6 วันทำการ คือ วันที่ 10 15 16 17 22 23 มกราคม 2563 2. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดลองราชการ 4. ติดตามหนังสือถึงผู้บริหารเพื่อลงนามประกาศนียบัตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-01-13)

82.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม และดูงาน ในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ 1 วันทำการ คือ วันที่ 9 มกราคม 2563 2. จัดทำหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และส่งรายงานการดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 3. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 4. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 5. ส่งหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 6. จัดทำหนังสือถึงผู้บริหารเพื่อลงนามประกาศนียบัตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-27)

80.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม และดูงาน ในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ 3 วันทำการ คือ วันที่ 18 19 และ 20 ธันวาคม 2562 2. จัดดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2562 3. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือวิทยากรและขอดูงาน 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 5. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-12-07)

57.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม แบบไป-กลับ 4 วันทำการ คือ วันที่ 20,21,28 และ 29 พฤศจิกายน 2562 2. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 4. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/ชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 5. ติดตามการยืมเงินยืมใช้ในราชการ สำหรับการดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2019-11-19)

49.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม แบบไป-กลับ 4 วันทำการ คือ วันที่ 8,13-15 พฤศจิกายน 2562 2. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 3. เตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินยืมใช้ในราชการ ครั้งที่ 4 (สำหรับการดำเนินงานระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562๗ 4. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 5. ติดตามหนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการดูงาน ณ ต่างประเทศ และหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางและอำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราให้แก่คณะเดินทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-08)

40.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการฝึกอบรม แบบไป-กลับ 3 วันทำการ คือ วันที่ 1 และ 6-7 พฤศจิกายน 2562 2. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 3. เตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินยืมใช้ในราชการ 4. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 5. ขออนุม้ติให้ข้าราชการดูงาน ณ ต่างประเทศ และหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางและอำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราให้แก่คณะเดินทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-10-31)

35.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผน การจัดอบรม - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ - จัดทำรายละเอียดผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรบรม และจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - จัดเตรียมหลักสูตร โครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. การดำเนินงาน - เสนอขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และคำสั่งคณะกรรมการ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ประสานงานด้านงบประมาณ การจัดสรรค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมในโครงการ - จัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม - ติดต่อสถานที่จัดอบรม และดูงาน ประสานวิทยากร และทำหนังสือเชิญ ตามแผนการฝึกอบรม - จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - ประสานจัดชื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และปกประกาศนียบัตร - เวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งคณะกรรมการฯ - เตรียมเอกสารประกอบการยืม และแบ่งงวดการยืมเงิน 3. จัดอบรม - จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 - จัดการฝึกอบรม แบบไป-กลับ 6 วันทำการ คือ วันที่ 4 9 17 18 30 31 ตุลาคม 2562 - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง 2 วัน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตร แนวทางฝึกอบรม คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-04-18
สิ้นสุด :2019-04-18
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และแต่งตั้งคำสั้งคณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และขอเงินยืมใช้ในราชการ เอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน /การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรม/ดูงาน ในกทม. และนอกเขตพื้นที่ กทม.
:40%
เริ่มต้น :2019-10-02
สิ้นสุด :2019-10-02
ขั้นตอน 5
:วางแผน และประสานหน่วยงานที่ดูงาน ดำเนินการจัดการดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-05-29
สิ้นสุด :2019-05-29
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-02
สิ้นสุด :2019-10-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3674

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3674

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **