ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)(กพส.) : 08000000-3676

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางบุษกรทิพย์ ชูทรัพย์ 02 276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย ต้องบริหารจัดการพัฒนาระบบและบูรณาการงานเยี่ยมบ้าน ให้ตอบสนองการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระยะยาว โดยการจัดหารูปแบบการพยาบาลดุจโรงพยาบาลในบ้านที่เหมาะสม คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโดยในปีงบประมาณ 2559 - 2562 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผลิตแกนนำผู้ดูแล (Caregiver) จำนวน 4,500 คน และพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 280 คน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งยังคงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่มีจำนวนถึง 80,983 คน โดยหลังจากการประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน พบว่ามีความพึงพอใจมากถึงร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าการบูรณการงานเยี่ยมบ้านดังกล่าวระหว่างผู้ดูแล (Caregiver) และพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) สามารถให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ในลักษณะ Home Ward ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้ดูแล (Caregiver) ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย จึงมีความจำเป็นต้องผลิตพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้เพียงพอ และเพื่อควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลช่วยเหลืองานพยาบาล (Caregiver) ในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ตามองค์ประกอบหลักที่ถูกกำหนดในเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมตลอดหลักสูตรเพื่อรองรับการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้พยาบาลวิชาชีพในบทบาทพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)

เป้าหมายของโครงการ

1 เชิงปริมาณ 1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก : ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน 1.2 ผู้เกี่ยวข้อง : 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร 1 – 2 คน 2 เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-14)

100.00

14/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ในปีงบประมาณ 2563 กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดำเนินการผลิตพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ เพิ่ม จำนวน 70 คน โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี จำนวน 12 วัน ณโรงแรมบางกอกชฎา ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดทีมวิทยากร และการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 วัน โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา การประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรก่อนการอบรมเฉลี่ย 3.36 (SD = 0.9) และหลังการอบรมเฉลี่ย 4.47 (SD = 0.5) โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 11.8, p < 0.001) คิดเป็นร้อยละ 100 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการเป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ พยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้ คิดเป็นร้อยละ 97.1 และมีข้อคิดเห็นว่า ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นรายกรณีของสำนักอนามัย จากการศึกษาดูงานในการฝึกอบรมครั้งนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2019-12-26)

88.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เตรียมการจัดพิธีปิดการฝึกอบรมในวันที่ 3 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-06)

70.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 20 พย-3 ธค 32 จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-19)

50.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดพิธิเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และฝึกอบรมตามตารางสอนในวันที่ 20-22 พย 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เสนอขออนุมัติเงินงวด ประสานวิทยากร สถานที่ฝึกอบรม และสถานที่ศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-14 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลสระบุรี เพชรบูรณ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-14 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน
:30%
เริ่มต้น :2019-11-20 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-20 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง ณ จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์
:15%
เริ่มต้น :2019-12-23 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-23 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3676

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3676

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **