ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหาร เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียน (สชส.) : 08000000-3691

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกีรตยา งามเลิศ สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 15

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ ประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่นิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีแหล่งจำหน่ายอาหารมากขึ้น และมีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอาหารมากขึ้น โดยประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน อย.๑๕๕๖ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ กทม.๑๕๕๕ หรือผ่านทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตต่างๆ เป็นต้น สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่รับผิดชอบหลักในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์กลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้ใช้บริการได้อย่างทันการณ์

08890400/08890400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนด้านคุณภาพอาหาร โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายโครงการ : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ สำนักงานเขต ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดโครงการ : เรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพอาหารได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผลภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน เป้าหมาย : ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-12)

100.00

12/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 สิงหาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-13)

60.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง10 กรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-20)

54.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 มิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 54//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-06-11)

52.00

11/06/2563 : 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 52//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-12)

48.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 48//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-21)

46.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 46//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-11)

44.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 44//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-20)

42.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 42//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-10)

40.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 มีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-02-22)

29.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 29//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-13)

27.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 27//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 มกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-11)

22.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 22//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 20//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 20//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดเตรียมน้ำยา และอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 16// ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-12)

12.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ ที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2. จัดเตรียมน้ำยา/อาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 12//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินการกิจกรรม 2. จัดเตรียมน้ำยา และอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 10//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมน้ำยา/อาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงาน และดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ภายในเวลาที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3691

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3691

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **