ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย : 08000000-3718

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรัชดาพร เฮ้าตุ่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกควบคุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประกอบกิจการแต่ละประเภทต้องจัดการสุขลักษณะสถานประกอบการให้ถูกต้อง เหมาะสม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะการประกอบกิจการกลุ่มบริการ เช่น กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม การสักคิ้วหรือสักผิวหนัง ที่เป็นการให้บริการที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้รับบริการ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง การติดเชื้อจากการรับบริการ หรือแพ้สารเคมี ดังนั้นผู้ประกอบกิจการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการของตนว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและประชาชนใกล้เคียงอย่างไร รวมทั้งวิธีการดูแลสุขลักษณะเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจความงาม ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม การสักคิ้วหรือสักผิวหนัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากการรับบริการ

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม สักคิ้วหรือสักผิวหนัง พัฒนาสถานที่และการประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม สักคิ้วหรือสักผิวหนัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจความงาม ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของโครงการ

๑. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการและพนักงานผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม และสักคิ้วหรือสักผิวหนัง จำนวน ๓๐๐ คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน วิทยากร จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗๐ คน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ ๑ วัน ๒. สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม และสักคิ้วหรือสักผิวหนัง ๓. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการและพนักงานผู้ให้บริการ จำนวน 500 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-15)

100.00

2020-7-15 : 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ 7. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถตรวจติดตามสถานประกอบการหลังจากอบรมได้ จึงต้องมีการปรับเกณฑ์คะแนนใหม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-23)

95.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ และได้คืนเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือแล้ว กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการจัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบกิจการและพนักงานผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม และสักคิ้วหรือสักผิวหนัง และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 370 คน งบประมาณที่ได้รับ 418,300 บาท และได้คืนเงินจำนวน 250,800 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-10)

93.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-05-22)

93.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-05-12)

93.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมผู้ประกอบการได้ อีกทั้งร้านทำผมและร้านสัก โดนคำสั่งให้ปิดประกอบการในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-04-21)

93.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท 6. เตรียมแจกจ่ายคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-14)

90.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการปัญหาโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-20)

90.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือ เอกประสารประกอบการอบรมพร้อมเกียรติบัตรที่ใช้ประกอบการอบรม ในรายการที่ 3,4 และ 5 เป็นเงิน 167,500 บาท คงเหลือ 250,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเหตุการการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมฯออกไป หากไม่สามารถจัดอบรมฯ ภายในแผนที่กำหนดได้ จะทำให้ร้อยละของงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ 5. เตรียมพิมพ์คู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ 4. มีหนังสือเชิญอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-12)

25.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3. จัดเตรียมเนื้อหาทำคุ่มือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-10)

15.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 2. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-20)

12.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-11)

10.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการและจัดเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประสานสำนักงานเขตสำรวจรายชื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตสำรวจรายชื่อสถานประกอบกิจการและผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเนื้อหาและจัดทำแผนงานเตรียมการจัดอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคู่มือการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดการอบรมกลุ่มเป้าหมายและมอบเกียรติบัตร
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สุ่มตรวจสถานประกอบกิจการ และสรุปผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0938

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในอาคารสถานที่ให้มีสุขลักษณะปลอดโรคปลอดภัย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **