ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouses)ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.) : 08000000-3719

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-นางสาวจงกลวิณี บุญวิเศษ-

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขลักษณะของโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouses) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัย เช่น การตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในโรงแรม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอาหาร เสียงดัง เขม่าและฝุ่นละออง เป็นต้น อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ใช้บริการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว ที่มีสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--เพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขลักษณะของโรงแรมและสถานที่ให้บริการชั่วคราว(Guesthouses)ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย มลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอาหาร เสียงดัง เขม่าและฝุ่นละออง เป็นต้น อันจะส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการมีสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

--ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว(Guesthouses) จำนวน 500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

21/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ ดังนี้ 1ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบสัมมนา งบประมาณที่ได้รับ 15,000บาท งบประมาณที่ใช้ไป 15,000บาท 2จัดสัมมนาจำนวน2รุ่น ๆละ250คน งบประมาณที่ได้รับ 322,800 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 263,100 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 337,800 0บาท งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 254,400 บาท และคืนงบประมาณจำนวน 59,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-22)

90.00

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รายงานสรุปการจัดสัมมนาฯ - ประสานแจ้งสำนักงานเขตเกี่ยวกับมาตรการจัดการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการโรงแรมและสถานที่มิใช่โรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-10)

80.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-21)

80.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-12)

77.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-21)

75.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-13)

75.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-20)

75.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-10)

70.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปผลการจัดสัมมนาฯ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดสัมมาเรียบร้อยแล้ว - ค่าวิทยากร จำนวน 8,700 บาท - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ และอาหารว่าง จำนวน 254,400 บาท - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 15,000 บาท รวมการใช้งบประมาณ 287,100 บาท งบประมาณที่ได้ 337,800 บาท คงเหลือ 59,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-24)

65.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 250 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 512 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาฯ รียบร้อยแล้ว จำนวน 500 เล่ม งบประมาณ 15000 บาท -จัดทำเอกสารใบลงทะเบียน เอกสารใบสำคัญรับเงิน - ประสานส่งร่างคำสั่งให้สำนักงนเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประสานงานวิทยากร ส่งหนังสือเชิญวิทยากร - รวบรวบรายชื่อและประสานผู้ประกอบกอบการโรงรแมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว -จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาฯ และขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมสัมมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-10)

18.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขต และผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักช่วงคราวฯ และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมาฯ - จัดทำคำสั่งอำนวยการ เก็บและรักษาเงินฯ - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธิเปิดสัมมนาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และผู้ประกอบการโรงแรม และสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouse)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-09)

13.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดการจัดสัมมนา วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 250 คน รวม 500 คน -จัดเตรียมข้อมูลและแผนการจัดสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ  รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว  ประสานหน่วยกรมการปกครองขอข้อมูลกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-11)

7.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมข้อมูลในการดำเนินโครงการและจัดทำแผนงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สุ่มตรวจสถานประกอบกิจการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **